Общинска избирателна комисия Ракитово


РЕШЕНИЕ
№ 148-МИ
Ракитово, 23.01.2022

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Изпращане на уведомление до ЦИК , на основание чл .87, ал.1 от ИК във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, за насрочване на частични избори за избор на кмет на община Ракитово.

На 21.01.2022 г. постъпи уведомление от деловодството на община Ракитово , за настъпили обстоятелства по чл.42,ал.1,т.2 от ЗМСМА с прикрепен акт за смърт на кмета на община Ракитово Kостадин Холянов.
Днес 23.01.2022г. ОИК Ракитово , след проведено заседание при наличие на обстоятелствата по чл.42, ал.1 , т.2 от ЗМСМА , а именно настъпилата смърт на кмета на община Ракитово Костадин Щерев Холянов , и в резултат на проведено поименно гласуване, се постигна необходимото по закон мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъствалите в залата 10 членове на комисията - „ЗА” това предложение гласуваха 10 членове, „ПРОТИВ” – О и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 - членове.
Като взе предвид изложеното по – горе и на основание чл.87, ал.1 от ИК и във връзка с чл.42, ал.1 , т. 2 от ЗМСМА , ОИК РАКИТОВО
                                                                                            РЕШИ :

Изпраща на ЦИК уведомление за насрочване на частични избори за избор на кмет на община Ракитово.

 

На основание чл.42,ал.5 от ЗМСМА , препис от решението да бъде изпратен на председателя на Общински съвет Ракитово.

 

 

Председател: Стоянка Паунова Гинчева

Секретар: Мустафа Мехмедов Вигнев

* Публикувано на 23.01.2022 в 17:01 часа

Календар

Решения

  • № 148-МИ / 23.01.2022

    относно: ОТНОСНО: Изпращане на уведомление до ЦИК , на основание чл .87, ал.1 от ИК във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, за насрочване на частични избори за избор на кмет на община Ракитово.

  • № 147-МИ / 19.11.2021

    относно: Взeмане на решение, на основание чл .87, ал.1 от ИК във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Ракитово , Костадин Щерев Холянов.

  • № 146-МИ / 30.07.2021

    относно: Получено e писмо от КПКОНПИ с приложено Решение № РС-87-20-055/07.07.2021г. година на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за установяване конфликт на интереси

всички решения